Co to jest IP Box i kogo dotyczy?

Innovation Box to zachęta podatkowa funkcjonująca w wielu krajach, która ma na celu obniżenie podatku CIT przedsiębiorstwom, osiągającym przychody z komercjalizacji praw własności intelektualnej. Na czym polega ta ulga i komu przysługuje?

Innovation Box – co to jest?

Ulga ta funkcjonuje pod różnymi nazwami: Patent Box, Intellectual Property Box lub IP Box. Dotyczy ona dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej lub przychodów ze zbycia produktów i usług będących własnością intelektualną podatnika. W poszczególnych krajach ulga stosowana jest na różne sposoby. Może to być niższa stawka CIT, zwolnienie z części przychodów opodatkowanych podatkiem CIT lub odliczenie części takich przychodów. Wprowadzenie IP Box ma przynieść efekty w postaci innowacji produktowej, usługowej i technologicznej i zachęcać do nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Polska jako 14 kraj w Europie wprowadziła tę ulgę od początku 2019 roku. Jest to 5% preferencyjna stawka podatkowa od dochodów z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Jest to jedna z najniższych stawek w Europie. W Wielkiej Brytanii program wszedł w życie w 2013 roku i obniża stawkę podatku do 10%. 

Czym są kwalifikowane prawa własności intelektualnej? 

Do kwalifikowanych praw własności intelektualnej zgodnie z ustawą zalicza się:

 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego 
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • autorskie prawo do programu komputerowego

Aby uzyskać ochronę patentową, należy zgłosić wytworzone IP do urzędu patentowego. Podlega ono tam kontroli merytorycznej. Jest to warunek, by wytworzone IP miało charakter kwalifikowany. Preferencja podatkowa możliwa jest dopiero po uznaniu IP za kwalifikowane. 

Kto może skorzystać z IP Box?

Z ulgi nie mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz podatnicy uzyskujący dochody niepodlegające opodatkowaniu w Polsce. Skierowana jest ona do dochodów opodatkowanych wyłącznie na terenie Polski.  Adresowana jest do:

– osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

– przedsiębiorstw w spadku,

– wspólników spółki cywilnej,

– wspólników spółki jawnej,

– wspólników spółki partnerskiej,

– wspólników spółki komandytowej,

– osób prawnych,

– spółek kapitałowych w organizacji,

– jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 

– spółek komandytowo-akcyjnych 

– podatkowych grup kapitałowych,

– spółek niemających osobowości prawnej, z siedzibą lub zarządem w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je, jako osoby prawne i podlegają one opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. 

W Wielkiej Brytanii ulga przysługuje osobom prawnym, czerpiącym zyski z wykorzystania opatentowanych wynalazków. Firma może być ich właścicielem lub posiadać je na podstawie licencji i wykorzystywać je do rozwoju. Uwzględniane są patenty udzielone przez: 

 • Brytyjski Urząd Własności Intelektualnej
 • Europejski Urząd Patentowy
 • Austria
 • Bułgaria
 • Republika Czeska
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Niemcy
 • Węgry
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Szwecja

Warunki i zasady ulgi IPBox w Polsce, a UK

Skorzystanie z ulgi IP Box uwarunkowane jest prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej i wytworzenia w jej ramach kwalifikowanego IP. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji rachunkowej kosztów badań i rozwoju danego projektu. Ich wyodrębnienie pozwala na wykazanie związku pomiędzy dochodem kwalifikującym do ulgi, a wydatkami poniesionymi do jego uzyskania. Z ulgi można skorzystać dopiero w zeznaniu rocznym. W UK od części zysków uzyskanych dzięki opatentowanym wynalazkom, stosuje się obniżoną stawkę 10%, odejmując ją z podatku dochodowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej o IP BOX? Przeczytaj na blogu Tax Angels.

Warunki korzystania z IPBox w Polsce są trudne do zrozumienia, pomimo wydanej interpretacji do przepisów. Wiele firm nie wie, kiedy ma prawo do skorzystania z ulgi i nawet wśród księgowych budzi to wiele wątpliwości, dlatego może lepiej rozważyć już od samego początku założenie firmy w UK, gdzie przepisy są zrozumiałe i klarowne dla przedsiębiorców. Może się okazać, że bez względu na wysokość podatku w UK, dzięki wysokiej kwocie wolnej, firma wykaże znikomą podstawę opodatkowania. W konsekwencji podatek będzie niższy, niż próbie korzystania z niepewnego rozwiązania jakim jest IP Box w Polsce.

ITNEWS - NOWE TECHNOLOGIE
wróć na stronę główną