Co się dzieje z majątkiem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest w Polsce coraz bardziej popularna. Spora część konsumentów postrzega upadłość jako lekarstwo na swoje problemy finansowe. Czy przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej tracimy cały nasz majątek? Co się dzieje z naszą wypłatą i kto decyduje o rozdysponowaniu naszych środków.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to moment, w którym nie radząc sobie ze swoim zadłużeniem, konsument będący osobą fizyczną składa wniosek do sądu upadłościowego. Sąd ocenia wniosek pod względem formalnym i merytorycznym. Złożenie wniosku uruchamia wieloetapową procedurę, która może ale nie musi zakończyć się oddłużeniem wnioskodawcy. Kolejnym etapem jest przydzielenie przez sąd syndyka i rozpoczyna się etap właściwy upadłości. W tej części procesu syndyk dokonuje spisu majątku dłużnika tzw. masy upadłościowej i rozpoczyna się żmudny proces jej spieniężania. Kolejnym działaniem jest ustalenie planu spłaty wierzycieli.

Co się dzieje z majątkiem upadłego?

W momencie ogłoszenia upadłości, sąd przydziela upadłemu syndyka, którego zadaniem jest:

  • objęcie i zarządzanie majątkiem upadłego, zabezpieczenie go przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
  • likwidacja majątku upadłego tzw. masy upadłościowej,
  • sporządzenie listy wierzycieli,
  • poszukiwanie majątku upadłego,
  • odzyskanie majątku upadłego,
  • sporządzenie planu podziału środków masy upadłości,
  • przygotowanie odrębnych planów podziału funduszy uzyskanych ze zbycia składników majątku,
  • stworzenie projektu planu spłaty wierzycieli.

Od tej chwili upadły nie może bez zgody syndyka dokonywać samodzielnie żadnych rozporządzeń swoim majątkiem. W skład masy upadłościowej wchodzą nie tylko nieruchomości, ale również ruchomości, czyli wszystkie elementy majątku dłużnika. Sytuacja ta jest dość dotkliwa, ponieważ wiąże się z brakiem możliwości swobodnego dysponowania swoim majątkiem.

Syndyk po ogłoszeniu upadłości do około dwóch tygodni powinien zawezwać bankrutującego konsumenta w celu przejęcia wszystkich potrzebnych do sporządzenia masy upadłościowej dokumentów. Syndyk wzywa również wierzycieli upadłego do zgłoszenia syndykowi ich wierzytelności – wierzyciele mają na to 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości. Po otrzymaniu wszelkich niezbędnych dokumentów syndyk przystępuje do upłynnienia masy upadłościowej, z której spłacane będą wierzytelności. Jeśli upadły posiada nieruchomość, której sprzedaż jest utrudniona (np. ze względu na jej nieatrakcyjny charakter) cała procedura wydłuża się.

Należy również podkreślić, że syndyk od momentu ogłoszenia upadłości zarządza kontem bankowym upadłego. Część wpływów z wynagrodzenia za pracę upadłego zostaje zabezpieczona na spłatę wierzycieli, a kwotą wolną od zajęcia jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jak się uchronić?

Aby uchronić się przed z pozoru łatwym i przyjemnym procesem oddłużenia, warto dokładnie analizować swoją sytuację materialną przed zaciągnięciem każdego kolejnego zobowiązania finansowego, takiego jak chwilówka bez bik, czy kredyt gotówkowy. Pozwoli nam to uchronić siebie i naszych bliskich przed trudami związanymi z wyprzedaniem majątku i obecnością syndyka w naszym życiu. Pod rozwagę poddawajmy każdy zakup jakiego, dokonujemy.