Raport porównawczy ekosystemu technologicznego TD SYNNEX i Canalys

Przeprowadzone po raz pierwszy przez TD SYNNEX badanie porównawcze branży wykazało, że europejskie firmy informatyczne odnoszą korzyści ze zwiększonego zapotrzebowania na usługi oraz że rynek metawers jest mocno niedoinwestowany 

Prawie 75% ankietowanych oczekuje, że w ciągu najbliższych trzech lat będzie sprzedawać więcej usług zarządzanych.

– Tylko 17% respondentów zamierza w ciągu najbliższych dwóch lat wprowadzić do oferty rozwiązania z zakresu rzeczywistości rozszerzonej/wirtualnej.

– Ponad 40% planuje w ciągu 24 miesięcy zaoferować funkcje tworzenia raportów na temat zrównoważonego rozwoju / ESG.

BARCELONA (Hiszpania), 7 listopada 2022 r. – Do 2024 roku mniej niż jedna piąta czołowych europejskich firm technologicznych będzie oferować rozwiązania z zakresu rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości – wynika z „Raportu porównawczego ekosystemu” (Ecosystem  Benchmark Report) przeprowadzonego po raz pierwszy przez TD SYNNEX (NYSE: SNX) we współpracy z firmą analityczną Canalys, badającą rynek technologii. Dzieje się tak pomimo prognoz, według których rynek metawers ma osiągnąć wartość 16 miliardów dolarów*, a związane z nim inwestycje mają wzrosnąć o 150 procent
w ciągu najbliższych 24 miesięcy. Mimo niewykorzystanego potencjału rynku metawers te same firmy doskonale odnajdują się w popularnym nurcie usług zarządzanych, bowiem prawie trzy czwarte respondentów przewiduje wzrost przychodów z tego obszaru.

„TD SYNNEX, jako globalny dystrybutor i agregator rozwiązań IT, ma wyjątkowy wgląd w sytuację rozwijającej się branży technologicznej, obserwując ją z samego centrum.  Sporządzony przez TD SYNNEX »Raport porównawczy ekosystemu technologicznego« (TD SYNNEX Technology Ecosystem Benchmark Report) pokazuje oczekiwania i reakcje sektora IT wobec innowacji, które zmieniają sposób interakcji i konsumpcji” – powiedział Patrick Zammit, prezes TD SYNNEX na Europę oraz region Azji
i Pacyfiku. „Wykorzystując potencjał nowych trendów, sektor ten będzie mógł łatwo przyspieszyć wdrażanie nowych technologii, które umożliwią radykalną poprawę wydajności, łączności
i bezpieczeństwa”.

„Raport porównawczy ekosystemu technologicznego” podkreśla fakt, że w globalnym ekosystemie technologicznym wszystkie firmy są ze sobą powiązane, jak również szybkie tempo zmian, które przerodziło się w stan ciągłej transformacji.

Raport opracowano na podstawie badania branżowego przeprowadzonego wśród partnerskich firm technologicznych średniej wielkości, czyli zatrudniających do 1000 pracowników. Za największe wyzwania dla swoich firm respondenci w Europie uznali następujące kwestie:

  • przewidywanie i spełnianie oczekiwań użytkowników końcowych w zakresie technologii;
  • sprawne prowadzenie działalności gospodarczej w branży technologicznej;
  • aktywizowanie, wzbogacanie i rozwijanie branży technologicznej.

Pomimo tych wyzwań 82% europejskich partnerów spodziewa się wzrostu obrotów w bieżącym roku finansowym, przy czym 43% największe przychody osiąga ze sprzedaży zabezpieczeń, serwerów
i pamięci masowych, a 40% twierdzi, że technologie te są również najbardziej dochodowe. Najbardziej dochodową technologią dla europejskich partnerów okazały się systemy zabezpieczeń.

Usługi są modne

Z badania wynika, że w każdej kategorii usług prognozowany jest wzrost przychodów:

Typ usługOdsetek partnerów oczekujących wzrostu przychodów
Usługi zarządzane 74%
Usługi profesjonalne 65%
Konsumpcja w ramach usług50%
Usługi pakietowe44%
Usługi zw. z cyklem życia produktu38%

Większość europejskich partnerów (63%) przewiduje, że odsprzedaż sprzętu komputerowego będzie miała zasadnicze znaczenie dla ich działalności, przy czym 25% twierdzi, że znaczenie tej kategorii wzrośnie, a 38% – że nie ulegnie zmianie. Co ciekawe, respondenci twierdzą, że sprzedaż ich własnej własności intelektualnej, która obecnie ma czteroprocentowy udział w obrotach, zyska na znaczeniu,
a ponad jedna trzecia z nich spodziewa się wzrostu tej wartości w ciągu najbliższych 24 miesięcy.


„Partnerzy handlowi aktywnie rozwijają swoją działalność usługową” – powiedziała Rachel Brindley, starszy dyrektor handlowy w firmie Canalys. „Widzimy, że partnerzy chcą inwestować we wszystkich gałęziach branży technologicznej”.

Realistyczna ocena nowych trendów biznesowych i technologicznych oraz związanych z nimi inwestycji

Szefowie firm informatycznych wiedzą, że muszą oferować usługi związane ze zrównoważonym rozwojem i ESG (środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym). 43% europejskich partnerów planuje zaoferować funkcje raportowania zrównoważonego rozwoju w ciągu najbliższych dwóch lat.

„Jesteśmy naprawdę ciekawi, jak czołowe technologiczne firmy w Europie uwzględnią usługi związane
z ESG w swoich planach rozwoju” – powiedział Zammit. „Kwestia ta ma również wysoki priorytet w TD SYNNEX. Jesteśmy dumni z faktu, że podpisaliśmy inicjatywę Science Based Targets Initiative, zobowiązaliśmy się do zerowej emisji dwutlenku węgla netto i opracowaliśmy globalną strategię na rzecz różnorodności, równości i integracji”.

W raporcie zauważono, że „partnerzy przygotowani do udzielania klientom pomocy w wypełnianiu zobowiązań i wymogów w zakresie ESG będą mieli ogromne możliwości na rynku”.

Zgodnie ze zobowiązaniem TD SYNNEX do odpowiedzialnego prowadzenia działalności firma wprowadziła niedawno certyfikację zrównoważonego rozwoju, aby pomóc klientom i współpracownikom TD SYNNEX w szybszym przystosowywaniu się do tej coraz ważniejszej funkcji biznesowej.

Spodziewana aktywizacja branży IT

Europejscy partnerzy z branży IT sygnalizują, że priorytetową strategią rozwoju stała się współpraca. 79% respondentów uznało aktywizację partnerów branżowych za ważny lub bardzo ważny czynnik przyszłego rozwoju.

„Zapewnianie korzyści klientom końcowym oznacza rozwój możliwości biznesowych, które dostosowują się do najbardziej wydajnych i skutecznych sposobów pozyskiwania, konfigurowania, dostarczania, zabezpieczania, obsługi i serwisowania tych technologii” – powiedział Andy Gass, dyrektor ds. technologii cyfrowych w TD SYNNEX. „W środowisku ciągłych, szybkich zmian technologicznych europejskie firmy z sektora IT muszą szybciej wprowadzać rozwiązania na rynek. Współpraca w ramach branży przyspiesza wprowadzanie produktów na rynek, obniża koszty i likwiduje zapóźnienia technologiczne”.

Podsumowanie analizy dla rynku europejskiego z „Raportu porównawczego dotyczącego ekosystemu technologicznego” TD SYNNEX jest już dostępne do pobrania.

źródło: IDC – aktualizacja z maja 2021 r.: Europa