Kompetencje i różnice – Project Manager vs Product Owner

Skuteczna realizacja projektu wymaga zaangażowania kompetentnych ludzi oraz jasnego podziału obowiązków. Dotyczy to również stanowisk typu Project Manager oraz Product Owner. Co robi i czym się zajmuje PM oraz PO – tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Jakie zadania wykonuje Project Manager?

Planuje, nadzoruje oraz wdraża projekt. Jest skupiony na wykonaniu celów i integruje oraz koordynuje działania podejmowane przez członków zespołu. To on ponosi odpowiedzialność za ewentualny sukces lub porażkę, dlatego jego rola jest kluczowa z punktu widzenia wypełnienia potrzeb Klientów.

Szczegółowe zadania, jakie realizuje PM, można podzielić na trzy obszary. W odniesieniu do zespołu obowiązki obejmują:

 • dobór członków,
 • podział obowiązków i odpowiedzialności,
 • identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów i konfliktów,
 • stosowanie narzędzi motywacyjnych.

Project Manager posiada konkretne kompetencje względem projektu, gdyż:

 • uruchamia go i zamyka,
 • opracowuje harmonogram oraz kontroluje postępy,
 • gromadzi zasoby,
 • zarządza ryzykiem i zmianami,
 • zajmuje się dokumentacją, usprawnieniem procesów.

Także interesariusze (wewnętrzni, zewnętrzni) to ważne osoby, z którymi współpracuje Project Manager. Nawiązuje i podtrzymuje komunikację, zgłasza problemy, monitoruje i raportuje postępy. 

Kim jest Product Owner?

To właściciel produktu, który odpowiada za aspekty biznesowe, w tym maksymalizację wartości produktu oraz backlog, a więc listę priorytetów. Gromadzi informacje na temat tego, co ma być efektem działań zespołu, a ogranizuje procesy i poszczególne etapy w taki sposób, aby zapewnić najwyższą efektywność projektu. 

Product Owner zajmuje się:

 • działaniami na rzecz stałego rozwoju produktu i maksymalizacji jego wartości,
 • formułowaniem wytycznych dla zespołu programistów przy wzięciu pod uwagę potrzeb Klientów,
 • komunikacją z interesariuszami,
 • harmonogramowaniem,
 • delegowaniem obowiązków i nadzorowaniem pracy,
 • współpracuje ze Scrum Masterem i zespołem developerskim.

Product Owner (1)kładzie nacisk na zrozumienie nie tylko bezpośrednich Klientów, ale również całego środowiska biznesowego. Łączy zespół deweloperów, orientując się w ich zasobach i możliwościach, oraz interesariuszy zewnętrznych, rozumiejąc kontekst biznesowy. 

Project Manager i Product Owner – czy to te same stanowiska, ale inaczej nazwane?

Zdecydowanie nie, chociaż zakres ich kompetencji (na przykład współpraca z Klientem, reagowanie na zmiany) czy pożądane na tych stanowiskach cechy (posiadanie autorytetu, decyzyjność, umiejętności prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów) może być podobny.

Podstawowe różnice dotyczą:

 • roli w projekcie – Project Manager jest liderem, który zarządza członkami zespołu
  i odpowiada za całokształt działań, natomiast Product Owner decyduje o wdrożeniu wizji konkretnego produktu oraz czuwa nad zespołem deweloperskim,
 • przedmiotu zainteresowania – w przypadku PM chodzi o każdy aspekt pracy zespołu, natomiast PO zajmuje się rozwojem produktu,
 • umiejscowienia w strukturze – PM zwykle działa wewnątrz podmiotu (organizacji), który wdraża projekt, PO to reprezentant Klienta i pracuje ściśle na jego rzecz.

Product Owner vs Project Manager – podsumowanie

Pomimo wielu punktów wspólnych pomiędzy tymi rolami, są to odmienne stanowiska i nie należy ich mylić. Poza elementami zbieżnymi, jest wiele zadań specyficznych dla konkretnego stanowiska, co oznacza, że Project Manager niekoniecznie będzie dobrym Product Ownerem i odwrotnie.

Połączenie zestawu obowiązków PM i PO i realizowanie ich przez jedną osobę w praktyce jest możliwe, jednak specjalista na takim stanowisku musi pamiętać o odpowiednim rozdzieleniu odpowiedzialności i płynnym przechodzeniu pomiędzy obowiązkami, inaczej istnieje ryzyko niezrealizowania zadań przypisanych do jednej z ról, lub obu.

Na to, czy jest możliwe połączenie roli PM’a i PO wpływa również poziom złożoności
i wielkość projektu. Zarówno praca Project Managera jak i Product Ownera jest ważna na wielu etapach życia projektu, dlatego decyzja o ewentualnym połączeniu zakresu i przypisaniu obowiązków jednej osobie musi być bardzo przemyślana. 

(1) Product Owner vs Project Manager – which one do you need? https://inwedo.com/product-owner-vs-project-manager-which-one-do-you-need/