Jak wygląda cykl życia oprogramowania?

Dedykowane oprogramowanie to usługa dla wszystkich osób, które mają pomysł i przemyślaną wizję na innowacyjny produkt cyfrowy. Rozwiązania szyte na miarę to bowiem gwarancja dostosowania projektowanych funkcji do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego biznesu. Wdrożenie tego rodzaju oprogramowania stanowi jednak dość skomplikowany proces, a jego cykl życia obejmuje kilka kluczowych etapów. Co się na niego składa? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Dedykowane oprogramowanie – na czym polega kompleksowa realizacja projektów IT?

Cykl życia oprogramowania to zwykle czas, jaki upłynął od pojawienia się pomysłu na dane rozwiązanie (czyli już od fazy koncepcyjnej) aż do momentu, w którym owo oprogramowanie nie jest już dostępne do użytku. Jak się zatem okazuje, okres ten obejmuje wszystkie etapy projektu: od planowania specyfikacji, zbierania wymagań funkcjonalnych i proponowania rozwiązań, przez właściwy proces programowania, aż po testy oprogramowania, jego implementację i efektywne utrzymanie. Takie podejście pozwala na sprawne przekazywanie informacji, analizowanie postępów na bieżąco, a także optymalizowanie projektów tak, aby możliwie najsprawniej dostarczyć oczekiwaną wartość biznesową.

Cykl życia oprogramowania dzieli się więc na trzy kluczowe etapy:

  • faza planowania (szczegółowa analiza biznesowa, przygotowywanie specyfikacji, estymacja budżetu, planowanie harmonogramu kolejnych prac i tworzenie architektury);
  • faza programowania (planowanie sprintów, tworzenie backlogu zadań i właściwe prace programistyczne nad produktem cyfrowym);
  • faza dostarczania (akceptacja, przeprowadzanie testów oprogramowania, wdrożenie gotowego produktu).

Cykl życia oprogramowania – jak wyglądają jego podstawowe modele?

Poszczególne etapy, które składają się na cykl życia oprogramowania, mogą przebiegać na różne sposoby. W zależności od preferowanego sposobu pracy danego software house’u mogą one na siebie nachodzić lub odbywać się iteracyjnie. Z tego powodu wyróżnia się kilka modeli interesującego nas cyklu.

Model kaskadowy (Waterfall)

Jego cechą jest to, że poszczególne etapy cyklu następują po sobie bezpośrednio, a można je przedstawić według następującego schematu: planowanie, analiza, projekt, implementacja, testowanie, pielęgnacja. Zaletą takiego rozwiązania jest z pewnością fakt, że klient dokładnie wie, czego może spodziewać się na kolejnych etapach projektu. Jednak taki model pracy ma również pewne ograniczenia. Jednym z nich jest brak możliwości powrotu do poprzedniego etapu, co wiąże się z koniecznością bezbłędnego określenia początkowych założeń projektu i dokładnego zaplanowania dalszych prac. Pomyłka poczyniona na początku może bowiem powodować liczne komplikacje na kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia.

Model Agile

Agile zakłada, że wymagania klienta i początkowe założenia projektu często ewoluują w trakcie jego realizacji, co wiąże się z koniecznością ciągłej adaptacji do zmieniających się warunków. Metodyka ta umożliwia zatem wprowadzanie modyfikacji na bieżąco, a cały proces odbywa się w formie krótkich (zwykle dwutygodniowych) iteracji. Projekty realizowane w duchu Agile kierują się zasadą realizowania niewielkich zadań podzielonych na konkretne etapy. Efektywność każdego z nich jest regularnie oceniana i weryfikowana, a wyciągnięte wnioski pozwalają usprawnić dalszą pracę i udoskonalić wdrażane rozwiązania. Agile umożliwia więc sprawne realizowanie kolejnych etapów projektu i ciągły rozwój.

Rozmaite firmy IT używają różnych metodyk do efektywnego rozwoju oprogramowania. Należy jednak pamiętać, że wybrany model pracy determinuje wiele działań i znacząco wpływa na cały proces produkcyjny: od pomysłu na dedykowane oprogramowanie aż do jego implementacji i dalszego utrzymania.